1.    TOEPASSINGSGEBIED EN BINDENDE KRACHT VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
   
  Behoudens schriftelijke overeenkomst, waarin uitdrukkelijk wordt afgeweken van de onderhavige algemene voorwaarden, worden alle werkzaamheden en opdrachten slechts aanvaard en uitgevoerd onder de hierna volgende voorwaarden.
  Deze voorwaarden worden geacht door de opdrachtgever gekend en aanvaard te zijn onder verzaking aan de eigen algemene voorwaarden. De voorwaarden worden geacht het geheel der zakelijke relaties tussen partijen te beheersen, niet enkel voor wat betreft de opdracht bij gelegenheid waarvan de algemene voorwaarden zullen worden medegedeeld, doch verder voor alle daarop volgende nieuwe offertes, opdrachten en overeenkomsten; indien de partijen voor één of meer der welbepaalde opdrachten uitdrukkelijk en schriftelijk afwijken van deze voorwaarden of van een gedeelte daarvan, blijven de voorwaarden tussen partijen van kracht voor wat betreft de overige clausules en de vorige of verdere offertes, opdrachten en overeenkomsten.
  In alle gevallen waarin de opdrachtgever niet zelf maar via een derde partij de opdrachten aan Gims BVBA doorgeeft, is de opdrachtgever volledig verantwoordelijk voor alle verplichtingen die uit huidige voorwaarden voortvloeien.
  De opdrachten beheerst door deze algemene voorwaarden kunnen o.m. volgende activiteiten behelzen (zonder hiertoe beperkt te zijn):
  *Consultancy inzake management, coaching, HRM, interne communicatie, fiscaliteit, loonkosten, compensation & benefits, transformatie, change, reorganisaties, …
  *professionele dienstverleningen en adviesverlening
  *het organiseren van trainingen in voormeld kader, 
  *de voorbereiding van en/of de begeleiding bij implementatie van management- en beheerssystemen en/of opleidingen in dat kader
  * het adviseren, ontwikkelen, implementeren, begeleiden en opvolgen van alle management- en personeel gerelateerde aspecten met inbegrip van subsidies, loonkostverminderingen en alle optimalisaties.

  2.    UITVOERING
  2.a   Verplichtingen in hoofde van Gims BVBA
  Gims BVBA verbindt er zich toe de haar opgedragen taken naar best vermogen uit te voeren volgens de regels van de kunst en met in acht name van de toepasselijke wetgeving ter zake.
  Hiertoe zal de opdrachtgever Gims BVBA steeds tijdig voorzien van alle nuttige en noodzakelijke actuele informatie en documentatie.
  Specifieke verplichtingen in hoofde van Gims BVBA zijn verder vervat in de door de opdrachtgever aanvaarde offerte(s) waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel uitmaken.
  2.b    Verplichtingen in hoofde van de opdrachtgever
  De vervulling van alle hierna omschreven verplichtingen in hoofde van de opdrachtgever vormt op ieder ogenblik een noodzakelijke voorwaarde voor de uitvoering van de prestaties door Gims BVBA. Bij iedere niet-naleving van één of meer hierna omschreven verplichtingen, kan Gims BVBA hetzij afzien van de uitvoering van de opdracht, hetzij de opdracht uitvoeren mits bijkomende prestaties, welke afzonderlijk zullen aangerekend worden.
  a.    Aan de afgevaardigden van Gims BVBA dienen alle faciliteiten te worden verleend om hen toe te laten hun opdracht behoorlijk en op een veilige en verantwoorde wijze te vervullen.
  b.    De opdracht wordt slechts uitgevoerd in omgevingsvoorwaarden die verenigbaar zijn met een goede uitvoering ervan.
  c.    Is ten laste van de opdrachtgever, de terbeschikkingstelling van:
  •    alle documenten en informatie die nodig zijn voor de goede uitvoering van de opdracht;
  •    alle eventuele toegangsformaliteiten en -vergunningen;
  •    alle richtlijnen die na te leven zijn in de werkruimten en/of lokalen van de opdrachtgever.
  d.    De stipte betaling van de door Gims BVBA gefactureerde bedragen, volgens de modaliteiten zoals verder bepaald.

  3.    PRIJS
  De opdracht zal door Gims BVBA gefactureerd worden aan de prijzen vermeld in de toegestuurde offerte.

  4.    BETALINGSVOORWAARDEN.
  Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken, is deze factuur zonder disconto betaalbaar op de maatschappelijke zetel en dit ten laatste op de vervaldag, die bepaald wordt op de dertigste dag na factuurdatum. De factuur wordt slechts als betaald aanzien op het ogenblik dat de fondsen worden bijgeschreven op onze bankrekening.
  Protest op deze factuur dient te gebeuren binnen de 7 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen in de bijzondere voorwaarden, opgenomen in de door de klant aanvaarde offerte. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk.
  Factuurprotest dient te gebeuren aan de hand van een aangetekende brief. Het melden van onjuistheden kan via de gewone communicatiekanalen.
  Het betwisten van een onderdeel van een factuur is geen aanleiding om het niet-betwiste gedeelte van die factuur niet tijdig te voldoen.
  Het gebrek aan factuurprotest doet niets af aan het feit dat materiële vergissingen door beide partijen kunnen rechtgezet worden. Deze materiële vergissingen kunnen rechtgezet worden tot en met de 90ste dag na datum van de factuur.
  Bij niet-betaling van de facturen op hun vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning een moratoire interest verschuldigd van 8%, met een minimum van € 100 per

  jaar. Deze interest is verschuldigd vanaf de vervaldag. In voorkomend geval heeft Gims BVBA het recht om de diverse kosten voor het innen van de laattijdige betalingen terug te vorderen van de cliënt. Tevens wordt het nog verschuldigd bedrag bij niet-betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning ten titel van forfaitaire schadevergoeding, verhoogd met 8%, met een minimum van €100.
  Alle mogelijke betwistingen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever zullen in der minne tussen de partijen geregeld worden.
  Bij gebreke aan een minnelijke regeling, zal het geschil voorgelegd worden aan de Rechtbanken en hoven van het arrondissement Gent, die uitsluitend bevoegd zijn.

  5.    CONFIDENTIALITEIT – EERBIEDIGING VAN DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
  Beide partijen verbinden er zich wederzijds toe alle ter gelegenheid van de uitvoering van de opdracht bekomen confidentiële gegevens, ook als dusdanig te behandelen, ook na beëindiging van de opdracht. De confidentiële gegevens kunnen in de regel enkel worden gebruikt of medegedeeld in het kader van de communicatie en de samenwerking tussen de partijen. De partijen komen bovendien overeen dat het verboden is om het even welke vertrouwelijke Informatie, of een deel daarvan, direct of indirect bekend te maken, tenzij de verstrekkende partij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming hiervoor verleent.
  De partijen zullen geen vertrouwelijke Informatie of delen daarvan kopiëren of op welke andere manier ook reproduceren zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de verstrekkende partij. Naar behoren geautoriseerde kopijen of andere reproducties zullen in elk geval alle referenties naar de relevante eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten bevatten.
  Bij overtreding van de overeenkomst door de geheimhoudende partij kan de andere partij eerst de melding van de inbreuk maken en een verklaring opvragen bij de geheimhoudende partij vooraleer in rechte een contractuele vergoeding te vorderen. Deze mogelijkheid tot melding doet op generlei wijze een afbreuk aan de mogelijkheid om een contractuele vergoeding in rechte te vorderen. De betrokken rechter spreekt zich uit over de geleden schade waarbij een minimumschadevergoeding, te betalen door de geheimhouder, van €10.000 per geleden inbreuk wordt overeengekomen.
  De opdrachtgever verbindt er zich toe de auteursrechten van Gims BVBA te eerbiedigen en te doen eerbiedigen. Hij weerhoudt zich er van de vanwege Gims BVBA ontvangen bijzondere documenten zoals o.m. de opleidingsdocumentatie, de modellen en rapporten, analyses en aanbevelingen omtrent management, personeelsbeleid en subsidies, de softwareprogramma's enz. te reproduceren en/of over te dragen aan derden.

  6.    PUBLICITEIT
  De adviezen van Gims BVBA worden opgesteld in naam en voor rekening van de opdrachtgever die uitdrukkelijk aanvaardt dat deze adviezen gesteund zijn op de door hem verstrekte informatie en dat zij steeds in hun geheel en de context van de opdracht dienen te worden voorgelegd en/of aangehaald. De opdrachtgever heeft het recht publiciteit te maken over de samenwerking met Gims BVBA na voorafgaand en schriftelijk akkoord vanwege Gims BVBA met de inhoud van bedoelde publiciteit.

  7.    AANSPRAKELIJKHEID EN RECHTSVERVAL
  De door Gims BVBA aangegane verbintenis is een inspannings- en geen resultaatsverbintenis. De aansprakelijkheid van Gims BVBA, haar organen, ondergeschikten, vertegenwoordigers, onderaannemers inbegrepen, is uitgesloten voor enig verlies of schade rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door of ten gevolge van een onjuiste of nalatige uitvoering, tenzij de opdrachtgever bewijst dat deze te wijten is aan haar grove nalatigheid of grove fout. De aansprakelijkheid van Gims BVBA is beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van die opdracht gefactureerde bedrag, met een maximum van 10.000 euro.

  8.    TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
  De verhouding tussen de partijen wordt uitsluitend door het Belgisch recht beheerst. Elk geschil in verband met de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst zal in der minne tussen partijen geregeld worden, bij gebreke waaraan enkel de Rechtbanken en Hoven van het arrondissement Gent bevoegd zullen zijn.

  9.    NIETIGHEID
  Indien één of meerdere artikelen van deze algemene voorwaarden nietig zouden verklaard worden, blijven de overige artikelen hun rechtskracht behouden. Partijen zullen ter vervanging van de nietige bepaling in gemeen overleg naar een bepaling zoeken die het doel van de nietige bepaling benadert.

  10.    ANNULATIES
  Indien vooraf vastgelegde afspraken worden geannuleerd binnen een periode van 1 week, wordt 50% van de voorziene prestatie gefactureerd. Bij annulatie binnen de 48 uren voorafgaand aan de prestatie wordt 100 % gefactureerd. Toepassing van dit artikel zal geval per geval geëvalueerd worden.


  Gims bvba • Jeroen Vermeire
  Eikelstraat 7 • 9840 De Pinte • België
  +32 470 17 18 65 • info@gims.be
  Gims footer

  SITE BY EEUWENAERT